faq icon
Otázky a odpovede

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Prihlasovanie bude ukončené 31. augusta 2023

Aké doklady potrebujem?

Na prihlásenie pozemkov nepotrebujete žiadne doklady. Pri podpise zmluvy budete potrebovať doklad totožnosti. Všetko ostatné vybavíme za vás.

Môžem prihlásiť svojich rodičov alebo starých rodičov?

Môžete komunikovať za svojich rodinných príslušníkov. Stačí napísať ich údaje do vyhľadávania. Keď nastane výkup ich pozemkov, bude vlastník osobne potvrdzovať zmluvu overeným podpisom na matrike alebo u notára.

Ak vyplním ponuku, zaväzujem sa k predaju pozemku?

Ponuka na výkup je dobrovoľná. Nezaväzuje vás, ani kupujúceho (správu národného parku) uzavrieť kúpnu zmluvu.

Odkiaľ sú údaje o pozemkoch?

Údaje sú z katastra nehnuteľností a sú verejne dostupné na jeho webovej stránke. Referenčná cena je vypočítaná podľa platných zákonov určujúcich všeobecnú hodnotu (slúži ako pomôcka a neurčuje cenu výkupu). Pokiaľ sa u vás v posledných mesiacoch menili majetkové pomery k pozemkom, odporúčame skontrolovať, či sú údaje o pozemkoch správne, v porovnaní s katastrom nehnuteľností.

Aké je poradie výkupov?

Po ukončení prihlasovania vytvoríme poradovník podľa koeficientu ceny. Koeficient = požadovaná cena / orientačná cena. Koeficient sa vypočítava preto, aby sme spravodlivo zoradili pozemky s rôznou rozlohou a hodnotou. Parametre sú zohľadnené v orientačnej cene. Vykupovať budeme v poradí od najnižšieho koeficientu, aby sme zabezpečili hospodárne vynaloženie financií.

Aká je cena výkupu?

Cenu pozemku navrhne vlastník. Keď podľa poradia príde na rad a bude možné ho vykúpiť, dostane požadovanú cenu.

Budú vykúpené všetky prihlásené pozemky?

Finančné prostriedky na ponuku výkupu pozemkov sú obmedzené. Realizovaný bude výkup len do výšky možností projektu s ohľadom na hospodárnosť.

Vykupujú sa všetky pozemky v národných parkoch?

Vykupované budú pozemky v 3., 4. a 5. stupni ochrany prírody na území národných parkov. Pozemok nemôže byť viazaný s inými pozemkami ako spoločná nehnuteľnosť (pozemkové spoločenstvo). Pozemok musí byť vlastnícky vysporiadaný a nemôže mať ťarchy, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú vlastnícke právo, ako napríklad exekúcia, záložná plomba a podobne.

Kedy budú pozemky vykupované?

Po uzavretí prihlasovania budú ponuky zoradené a komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky schváli výkup pozemkov podľa kritérií stanovených v schválenej metodike. Následne budeme vlastníkov kontaktovať e-mailom.

Kto vykupuje pozemky?

Pozemky bude vykupovať štát prostredníctvom jednotlivých správ národných parkov, každá na svojom území, s ktorými vlastník uzavrie zmluvu.

Ako sú platené výkupy pozemkov?

Výkup pozemkov je súčasťou plánu obnovy v rámci časti Adaptácia na zmenu klímy. Viac o pláne obnovy sa dozviete na www.planobnovy.sk.

Ako sa rieši predkupné právo?

Pri predaji pozemku alebo jeho podielu správe národnému parku v tomto projekte nemusíte nikomu dávať ponuku na predkupné právo.

Vykupujú sa aj podiely na pozemkoch?

Áno, môžete predať aj podiel na pozemku, kde sú spoluvlastníci. Keďže kupujúci je v tomto projekte príslušná správa národného parku (Slovenská republika), má k týmto pozemkom v chránených oblastiach predkupné právo pred spoluvlastníkmi. Preto môžete správe národného parku predať prihlásené pozemky bez ich ponúknutia spoluvlastníkom.

Kedy budú vyplatené peniaze?

Po zápise prevodu pozemku v katastri nehnuteľností bude zmluvná cena uhradená predávajúcemu spôsobom stanoveným v zmluve. Predpokladáme, že proces prebehne do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.

Môže právnická osoba ponúknuť pozemky na predaj?

Áno, aj právnická osoba môže svoje pozemky ponúknuť na výkup. Stačí kliknúť na odkaz „vyhľadávanie pre právnické osoby“ pod vyhľadávaním pre fyzické osoby. Podľa identifikačného čísla (IČO) môže vyhľadať pozemky a prihlásiť ich rovnakým spôsobom.