Ponuka výkupu pozemkov v národných parkoch

Ochraňujeme naše prírodné bohatstvo

search-icon

Zistite, či vlastníte pozemky, ktoré môžeme vykúpiť. Prihlásiť ich môžete do 31. augusta 2023.

Meno osoby, pre ktorú chcete vyhľadať pozemky

Dátum narodenia

Databáza pozemkov je aktualizovaná k 02.12.2022.

Výkup pozemkov bol zrušený

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia č. 63/2023 bol zrušený výkup pozemkov v národných parkoch z prostriedkov Plánu obnovy. Nebude preto realizovaná kúpa žiadnych pozemkov, prihlásených do výkupu.

Zmluvy k predaju pozemkov, ktoré záujemcovia poslali, nebudú podpísané štatutármi národných parkov a budú skartované. Právny vzťah preto nevzniká a pozemky zostávajú vo vlastníctve pôvodného majiteľa bez zmien.

Taktiež už nebudú vyhlásené ďalšie kolá na zapisovanie ponuky pozemkov.

Prostriedky z Plánu obnovy, určené na tento projekt budú presunuté na iné opatrenia v rámci Plánu obnovy.

Národné parky Slovenskej republiky nedávno získali právnu subjektivitu a prvýkrát sa môžu aktívne venovať rozvoju regiónu. V záujme dlhodobého rozvoja národných parkov a zachovania prírodného dedičstva našej krajiny má štát záujem vykupovať a previesť do svojej správy pozemky na ich území tak, aby národné parky tvorili jeden celok.

Ministerstvo životného prostredia preto spustilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na výkup pozemkov v národných parkoch. Vďaka tejto výzve môžete nezáväzne, dobrovoľne a bez zbytočnej administratívy ponúknuť svoj pozemok v chránenom území na predaj, za vami navrhnutú cenu. Následne komisia ministerstva životného prostredia na základe metodiky vyberie vhodné ponuky na odkúpenie a bude kontaktovať vlastníkov pozemkov.

Registrovať svoju ponuku na predaj pozemkov môžete do 31. augusta 2023 (vrátane). V Pláne obnovy a odolnosti SR je na výzvu vyčlenených takmer 68 miliónov eur.

money_icon
Národné parky skutočne národné

Výkup pozemkov v národných parkoch zo strany štátu je najlepším riešením, ako zaistiť efektívnu ochranu najvzácnejších prírodných lokalít bez obmedzovania práv súkromných vlastníkov.

money_icon
Prihlásenie je dobrovoľné a nezáväzné

Prihlásenie je dobrovoľné a zaslanie ponuky na predaj pozemkov je pre vás nezáväzné. Výkupu bude predchádzať obojstranná dohoda predávajúceho a kupujúceho. Žiadna zo strán pritom nemá povinnosť uskutočniť predaj.

money_icon
Ponuka bez zbytočnej administratívy

Aplikácia pracuje s údajmi, ktoré sú verejne dostupné v katastri nehnuteľností. Stačí uviesť svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Pozemky, ktoré sú vo vašom vlastníctve a sú vhodné na prípadné odkúpenie vyhľadá systém automaticky.

money_icon
Aplikácia pre každého

Nezáväzne môžete prihlásiť aj pozemky vo vlastníctve vašich príbuzných, ktorí uvítajú pomoc pri práci s počítačom. Zmluva bude uzavretá priamo s vlastníkom pozemku.

money_icon
Navrhnite cenu pozemku

K vami ponúkaným pozemkom systém automaticky vypočíta referenčnú cenu. Tá slúži iba ako pomôcka a neurčuje výslednú cenu výkupu. Cenu pozemku môžete prostredníctvom systému ponúknuť aj vy sami. Vami navrhnutú cenu bude následne posudzovať komisia.

money_icon
Spravodlivá ponuka

Aby bol výkup pozemkov férový a transparentný, komisia bude vyhodnocovať ponuky v poradí od najnižšej požadovanej ceny za m2 (v pomere k referenčnej cene, aby bolo poradie objektívne).

Pozrite si video návod, ako postupovať
plan obnovy
Plán obnovy vznikol v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou. Je aj reakciou na dlhodobé systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Tvoria ho reformy a investície v hodnote približne šesť miliárd eur, ktoré majú potenciál nasmerovať Slovensko k zelenej a digitálnej budúcnosti.