Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava e-mail: [email protected], tel.: +421 2 59561111
Kontakt na zodpovednú osobu:
Kontakt na dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika
Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie realizácie výkupu pozemkov spôsobom časovo ohraničenej výzvy na výkup pozemkov prostredníctvom webovej aplikácie na samostatnej webovej doméne. Výkup pozemkov prostredníctvom webovej aplikácie predstavuje časovo ohraničenú možnosť neštátnych vlastníkov pozemkov dobrovoľne ponúknuť svoje pozemky na odkúpenie štátu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): zákonná povinnosť prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov): výkon úloh verejnej moci, najmä na základe zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zodpovedá za realizáciu investície „Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity“ pre komponent 5 v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vrátane plnenia a dosahovania cieľa tejto investície „Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi“ (§ 5 ods. 1) a bodu C.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 221 z 28. apríla 2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, v zmysle ktorého vláda SR určila Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako vykonávateľa investície „Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity“ pre komponent 5 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov): predzmluvné a zmluvné vzťahy (príprava kúpnej zmluvy s predávajúcim).

Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi pozemkov predstavuje výkup pozemkov v chránených územiach od súkromných vlastníkov do správy štátu pre zlepšenie ochrany prírody na účel mitigácie zmeny klímy. Výkup pozemkov predstavuje kľúčový nástroj, prostredníctvom ktorého je štát schopný dlhodobo a v značnej miere zabezpečiť požiadavky odolnosti ekosystémov.

Na účely zobrazenia zoznamu pozemkov a ich následné prihlásenie k výkupu je potrebné vytvorenie účtu. Účet sa vytvorí zadaním telefónneho čísla. Po zadaní telefónneho čísla bude zaslané heslo v SMS. Do vytvoreného účtu sa možno kedykoľvek prihlásiť aj z iných zariadení. V účte si tiež možno prezerať aj pozemky, ktoré boli už na výkup zapísané. Do účtu možno na základe informovania a vzájomnej dohody pridať aj iných členov rodiny. Tak je možné na výkup prihlásiť aj ich pozemky prostredníctvom jedného účtu. Výkup pozemkov formou webovej aplikácie nie je zákonnou povinnosťou, a preto aj zriadenie účtu je dobrovoľné a spracúvanie osobných údajov zakladateľa účtu rovnako. Údaje spracúvané na zaistenie fungovania účtu osoby prostredníctvom webovej aplikácie nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania o zakladateľovi účtu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje neštátnych vlastníkov pozemkov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, výmera a nimi požadovaná celková cena za predávanú výmeru na účely registrácie ponúk neštátnych vlastníkov pozemkov na ich predaj štátu prostredníctvom online formulára vo webovej aplikácii.

K naplneniu vyššie uvedeného cieľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poverilo organizácie ochrany prírody a krajiny uzatvárať kúpne zmluvy na kúpu pozemkov v chránených územiach a ich ochranných pásmach. Zmluvu uzatvára spravidla územne príslušná organizácia ochrany prírody a krajiny. To znamená, že po rozhodnutí o prijatí ponuky príslušná správa národného parku uzatvorí kúpnu zmluvu s predávajúcim. Kúpnu zmluvu podpisuje riaditeľ správy národného parku výlučne na základe poverenia ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Poskytnutie osobných údajov na účely rokovania a následného uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi vlastníkom pozemku a druhou zmluvnou stranou je povinné vzhľadom na to, že je potrebné, aby obe zmluvné strany boli na účely vykonania predaja a jeho zápisu do katastra nehnuteľností riadne a nezameniteľne identifikované. V prípade neposkytnutia všetkých potrebných údajov nemôže byť zmluva uzatvorená. Osobné údaje poskytnuté na účely rokovania a uzatvorenia zmluvy nebudú prevádzkovateľom použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností sú využívané poverenými zamestnancami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a príslušných správ národných parkov na základe zmluvy v platnom znení. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a príslušné správy národných parkov preberajú na seba všetky povinnosti prevádzkovateľa. Príjemcami osobných údajov sú štátne orgány podľa osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu a uchováva po dobu nie dlhšiu ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zozbierané. Doba uchovávania osobných údajov závisí od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Vyhlásenie o súboroch cookie

S cieľom zabezpečiť správne fungovanie našej stránky používame súbory cookie.

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. Konkrétnejšie používame nevyhnutne potrebné súbory cookie.

Vo webovej aplikácii používame dočasné cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača).

Súbory cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých z nich v závislosti od typu prehliadača. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej aplikácie.

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v podmienkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa.